1.
چوپان ف, بنایان اول م, اسدی ق, شباهنگ ج. تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی کدو پوست-کاغذی. jag [اینترنت]. 14سپتامبر2014 [ارجاع شده 21آگوست2019];6(2):383-92. Available from: https://agry.um.ac.ir/index.php/agroecology/article/view/22665