1.
زندیه ل, چائی چی مر, احتشامی سمر. اثر نظامهای مختلف کوددهی (شیمیایی، بیولوژیک و تلفیقی) بر کیفیت علوفه دو رقم جو (فصیح و بهمن). jag [اینترنت]. 4اکتبر2014 [ارجاع شده 21آگوست2019];6(2):364-72. Available from: https://agry.um.ac.ir/index.php/agroecology/article/view/21686