رضوی دربارسلماز, لکزیانامیر, حلاج نیااکرم, و حق نیاغلامحسین. “تأثیر دی اکسیدکربن و نیتروژن بر تجزیه بقایای گندم (Triticum Aestivum L.) و یونجه (Medicago Sativa L.) در دو خاک آهکی و غیر آهکی”. بوم شناسی کشاورزی 2, no. 1 (فوریه 8, 2011): 19-26. دسترسی اکتبر 21, 2020. https://agry.um.ac.ir/article/view/7593.