رضائی چیانهاسماعیل, رسولییحیی, جلیلیانجلال, و قدسیمسعود. “ارزیابی عملکرد کمی و کیفی نخود (Cicer Arietinum L.) و جو (Hordeum Vulgare L.) در کشت مخلوط تحت تأثیر کودهای زیستی و شیمیایی در شرایط آبیاری تکمیلی”. بوم شناسی کشاورزی 11, no. 1 (می 19, 2018): 69-85. دسترسی سپتامبر 30, 2020. https://agry.um.ac.ir/article/view/71201.