عسکریعبدالحسین, اردکانیمحمدرضا, وزانسعید, پاک نژادفرزاد, و حسینییعقوب. “اثر همزیستی با گونه‌های میکوریزا و پرایمینگ بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه کنجد (Sesamum Indicum L.) در سطوح تنش خشکی”. بوم شناسی کشاورزی 10, no. 4 (مارس 18, 2019): 1229-1244. دسترسی اکتبر 17, 2019. https://agry.um.ac.ir/article/view/63405.