بهشتی علیرضا, و سید کابلی احسان. “تأثیر مدیریت توزیع نیتروژن بر جذب و کارایی مصرف نور در ژنوتیپ¬های سورگوم علوفه¬ای Sorghum Bicolor L. Moench))”. بوم شناسی کشاورزی 9, no. 3 (آگوست 30, 2016): 848-861. دسترسی آگوست 21, 2019. https://agry.um.ac.ir/index.php/agroecology/article/view/56944.