محمدپوروشواییرقیه, قنبریاحمد, و فاخریبراتعلی. “اثر نظام¬های مختلف کوددهی (شیمیایی، زیستی و تلفیقی) بر غلظت عناصر، ویژگی¬های بیوشیمیایی و عملکرد چای ترش (Hibiscus Sabdariffa L.)”. بوم شناسی کشاورزی 9, no. 3 (مارس 13, 2017): 652-674. دسترسی اکتبر 21, 2020. https://agry.um.ac.ir/article/view/40529.