مجاب قصرالدشتیعلی, بلوچیحمیدرضا, یدویعلیرضا, و قبادیمصطفی. “تأثیر کاربرد سطوح مختلف کمپوست زباله شهری و کود نیتروژن بر غلظت برخی عناصر دانه ذرت شیرین (Zea Mays L. Saccharata) و خصوصیات خاک در شرایط مرودشت”. بوم شناسی کشاورزی 6, no. 1 (می 28, 2014): 118-129. دسترسی اکتبر 25, 2020. https://agry.um.ac.ir/article/view/35679.