فریدیفهیمه, رمرودیمحمود, گلویمحمد, سیاهسربراتعلی, و خاوری خراسانیسعید. “بررسی تأثیر روش کاشت بر ویژگی های زراعی، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام شیرین و فوق شیرین ذرت (Zea Mays L.) در شرایط شور”. بوم شناسی کشاورزی 5, no. 2 (آگوست 4, 2013): 188-197. دسترسی اکتبر 25, 2020. https://agry.um.ac.ir/article/view/24498.