چوپان فاطمه, بنایان اول محمد, اسدی قربانعلی, و شباهنگ جواد. “تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی کدو پوست-کاغذی”. بوم شناسی کشاورزی 6, no. 2 (سپتامبر 14, 2014): 383-392. دسترسی آگوست 24, 2019. https://agry.um.ac.ir/index.php/agroecology/article/view/22665.