زندیه لژیا, چائی چی محمد رضا, و احتشامی سید محمد رضا. “اثر نظامهای مختلف کوددهی (شیمیایی، بیولوژیک و تلفیقی) بر کیفیت علوفه دو رقم جو (فصیح و بهمن)”. بوم شناسی کشاورزی 6, no. 2 (اکتبر 4, 2014): 364-372. دسترسی آگوست 21, 2019. https://agry.um.ac.ir/index.php/agroecology/article/view/21686.