تهامی زرندی س., رضوانی مقدم پ., و جهان م. “مقایسه تاثیرکودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و درصد اسانس گیاه دارویی ریحان ) (Ocimum Basilicum L.”. بوم شناسی کشاورزی, ج 2, ش 1, Apr. 2016, صص 63-74, doi:10.22067/jag.v2i1.7603.