رضوی دربارس., لکزیانا., حلاج نیاا., و حق نیاغ. “تأثیر دی اکسیدکربن و نیتروژن بر تجزیه بقایای گندم (Triticum Aestivum L.) و یونجه (Medicago Sativa L.) در دو خاک آهکی و غیر آهکی”. بوم شناسی کشاورزی, ج 2, ش 1, فوریه 2011, صص 19-26, doi:10.22067/jag.v2i1.7593.