رضائی چیانها., رسولیی., جلیلیانج., و قدسیم. “ارزیابی عملکرد کمی و کیفی نخود (Cicer Arietinum L.) و جو (Hordeum Vulgare L.) در کشت مخلوط تحت تأثیر کودهای زیستی و شیمیایی در شرایط آبیاری تکمیلی”. بوم شناسی کشاورزی, ج 11, ش 1, می 2018, صص 69-85, doi:10.22067/jag.v11i1.71201.