عسکری ع., اردکانی م., وزان س., پاک نژاد ف., و حسینی ی. “اثر همزیستی با گونه‌های میکوریزا و پرایمینگ بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه کنجد (Sesamum Indicum L.) در سطوح تنش خشکی”. بوم شناسی کشاورزی, ج 10, ش 4, Mar. 2019, صص 1229-44, doi:10.22067/jag.v10i4.63405.