سلیمانپورل., نادریر. ا., بیژن زادها., و امامی. “مدیریت علف¬های هرز با استفاده از کشت مخلوط غلات- لگوم”. بوم شناسی کشاورزی, ج 10, ش 4, مارس 2019, صص 1121-34, doi:10.22067/jag.v10i4.61421.