بهشتی ع., و سید کابلی ا. “تأثیر مدیریت توزیع نیتروژن بر جذب و کارایی مصرف نور در ژنوتیپ¬های سورگوم علوفه¬ای Sorghum Bicolor L. Moench))”. بوم شناسی کشاورزی, ج 9, ش 3, Aug. 2016, صص 848-61, doi:10.22067/jag.v9i3.56944.