اداوی ظ., و تدین م. “تأثیر تغییر اقلیم برتولید سیب¬زمینی (Solanum Tuberosum L.) در منطقه فریدون¬شهر اصفهان I- رشد و نمو”. بوم شناسی کشاورزی, ج 9, ش 4, Oct. 2016, صص 1117-35, doi:10.22067/jag.v9i4.53529.