محمدپوروشواییر., قنبریا., و فاخریب. “اثر نظام¬های مختلف کوددهی (شیمیایی، زیستی و تلفیقی) بر غلظت عناصر، ویژگی¬های بیوشیمیایی و عملکرد چای ترش (Hibiscus Sabdariffa L.)”. بوم شناسی کشاورزی, ج 9, ش 3, مارس 2017, صص 652-74, doi:10.22067/jag.v9i3.40529.