مجاب قصرالدشتیع., بلوچیح., یدویع., و قبادیم. “تأثیر کاربرد سطوح مختلف کمپوست زباله شهری و کود نیتروژن بر غلظت برخی عناصر دانه ذرت شیرین (Zea Mays L. Saccharata) و خصوصیات خاک در شرایط مرودشت”. بوم شناسی کشاورزی, ج 6, ش 1, می 2014, صص 118-29, doi:10.22067/jag.v6i1.35679.