قربانی ر., کوچکی ع., جهان م., نصیری م., و رضوانی مقدم پ. “استانداردهای ملی کشاورزی زیستی (ارگانیک) ایران II: اصول، اهداف و استانداردهای تولید محصولات زیستی دامی و فرآورده‌های غذایی”. بوم شناسی کشاورزی, ج 1, ش 2, May 2010, صص 117-28, doi:10.22067/jag.v1i2.2693.