فریدیف., رمرودیم., گلویم., سیاهسرب., و خاوری خراسانیس. “بررسی تأثیر روش کاشت بر ویژگی های زراعی، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام شیرین و فوق شیرین ذرت (Zea Mays L.) در شرایط شور”. بوم شناسی کشاورزی, ج 5, ش 2, آگوست 2013, صص 188-97, doi:10.22067/jag.v5i2.24498.