چوپان ف., بنایان اول م., اسدی ق., و شباهنگ ج. “تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی کدو پوست-کاغذی”. بوم شناسی کشاورزی, ج 6, ش 2, Sept. 2014, صص 383-92, doi:10.22067/jag.v6i2.22665.