زندیه ل., چائی چی م. ر., و احتشامی س. م. ر. “اثر نظامهای مختلف کوددهی (شیمیایی، بیولوژیک و تلفیقی) بر کیفیت علوفه دو رقم جو (فصیح و بهمن)”. بوم شناسی کشاورزی, ج 6, ش 2, Oct. 2014, صص 364-72, doi:10.22067/jag.v6i2.21686.