[1]
تهامی زرندی س., رضوانی مقدم پ., و جهان م., “مقایسه تاثیرکودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و درصد اسانس گیاه دارویی ریحان ) (Ocimum basilicum L.”, jag, ج 2, ش 1, صص 63-74, آوریل 2016.