[1]
رضوی دربارس., لکزیانا., حلاج نیاا., و حق نیاغ., “تأثیر دی اکسیدکربن و نیتروژن بر تجزیه بقایای گندم (Triticum aestivum L.) و یونجه (Medicago sativa L.) در دو خاک آهکی و غیر آهکی”, Agry, ج 2, ش 1, صص 19-26, فوریه 2011.