[1]
رضائی چیانها., رسولیی., جلیلیانج., و قدسیم., “ارزیابی عملکرد کمی و کیفی نخود (Cicer arietinum L.) و جو (Hordeum vulgare L.) در کشت مخلوط تحت تأثیر کودهای زیستی و شیمیایی در شرایط آبیاری تکمیلی”, Agry, ج 11, ش 1, صص 69-85, می 2018.