[1]
عسکریع., اردکانیم., وزانس., پاک نژادف., و حسینیی., “اثر همزیستی با گونه‌های میکوریزا و پرایمینگ بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه کنجد (Sesamum indicum L.) در سطوح تنش خشکی”, Agry, ج 10, ش 4, صص 1229-1244, مارس 2019.