[1]
عسکری ع., اردکانی م., وزان س., پاک نژاد ف., و حسینی ی., “اثر همزیستی با گونه‌های میکوریزا و پرایمینگ بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه کنجد (Sesamum indicum L.) در سطوح تنش خشکی”, jag, ج 10, ش 4, صص 1229-1244, مارس 2019.