[1]
بهشتی ع. و سید کابلی ا., “تأثیر مدیریت توزیع نیتروژن بر جذب و کارایی مصرف نور در ژنوتیپ¬های سورگوم علوفه¬ای Sorghum bicolor L. Moench))”, jag, ج 9, ش 3, صص 848-861, آگوست 2016.