[1]
اداوی ظ. و تدین م., “تأثیر تغییر اقلیم برتولید سیب¬زمینی (Solanum tuberosum L.) در منطقه فریدون¬شهر اصفهان I- رشد و نمو”, jag, ج 9, ش 4, صص 1117-1135, اکتبر 2016.