[1]
محلوجی رادم., رضوانی مقدمپ., پارسام., اسدیق., و شاهنوشین., “تنوع زيستي حشرات در بوم¬نظام¬هاي زراعي ارگانيک و رايج گندم (Triticum aestivum L.) و سيب¬زميني (Solanum tuberosum L.) در منطقه فريمان”, Agry, ج 10, ش 4, صص 1051-1066, مارس 2019.