[1]
محلوجی راد م., رضوانی مقدم پ., پارسا م., اسدی ق., و شاهنوشی ن., “تنوع زيستي حشرات در بوم¬نظام¬هاي زراعي ارگانيک و رايج گندم (Triticum aestivum L.) و سيب¬زميني (Solanum tuberosum L.) در منطقه فريمان”, jag, ج 10, ش 4, صص 1051-1066, مارس 2019.