[1]
محمدپوروشواییر., قنبریا., و فاخریب., “اثر نظام¬های مختلف کوددهی (شیمیایی، زیستی و تلفیقی) بر غلظت عناصر، ویژگی¬های بیوشیمیایی و عملکرد چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.)”, Agry, ج 9, ش 3, صص 652-674, مارس 2017.