[1]
اردکانی م., “ارزیابی صفات کیفی گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) تحت‌ تأثیر کاربرد ازتوباکتر و همزیستی میکوریزایی”, jag, ج 6, ش 2, صص 324-338, سپتامبر 2014.