[1]
معین الدینیس. ش. ا., زندا., کامبوزیاج., مهدوی دامغانیع., و دیهیم فردر., “ارزیابی مخاطرات زیست محیطی استفاده از حشره ‏کش‏های ثبت شده در ایران با استفاده از شاخص EIQ”, Agry, ج 6, ش 2, صص 250-265, سپتامبر 2014.