[1]
معین الدینی س. ش. ا., زند ا., کامبوزیا ج., مهدوی دامغانی ع., و دیهیم فرد ر., “ارزیابی مخاطرات زیست محیطی استفاده از حشره ‏کش‏های ثبت شده در ایران با استفاده از شاخص EIQ”, jag, ج 6, ش 2, صص 250-265, سپتامبر 2014.