[1]
مجاب قصرالدشتیع., بلوچیح., یدویع., و قبادیم., “تأثیر کاربرد سطوح مختلف کمپوست زباله شهری و کود نیتروژن بر غلظت برخی عناصر دانه ذرت شیرین (Zea mays L. saccharata) و خصوصیات خاک در شرایط مرودشت”, Agry, ج 6, ش 1, صص 118-129, می 2014.