[1]
قربانی ر., کوچکی ع., جهان م., نصیری م., و رضوانی مقدم پ., “استانداردهای ملی کشاورزی زیستی (ارگانیک) ایران II: اصول، اهداف و استانداردهای تولید محصولات زیستی دامی و فرآورده‌های غذایی”, jag, ج 1, ش 2, صص 117-128, می 2010.