[1]
قربانی ر., کوچکی ع., جهان م., نصیری م., و رضوانی مقدم پ., “استانداردهای ملی کشاورزی زیستی (ارگانیک) ایرانI: مفاهیم، اصول و اهداف تولیدات زیستی و استانداردهای تولید محصولات زراعی و باغی”, jag, ج 1, ش 1, آوریل 2010.