[1]
فریدیف., رمرودیم., گلویم., سیاهسرب., و خاوری خراسانیس., “بررسی تأثیر روش کاشت بر ویژگی های زراعی، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام شیرین و فوق شیرین ذرت (Zea mays L.) در شرایط شور”, Agry, ج 5, ش 2, صص 188-197, آگوست 2013.