[1]
چوپان ف., بنایان اول م., اسدی ق., و شباهنگ ج., “تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی کدو پوست-کاغذی”, jag, ج 6, ش 2, صص 383-392, سپتامبر 2014.