[1]
زندیه ل., چائی چی م. ر., و احتشامی س. م. ر., “اثر نظامهای مختلف کوددهی (شیمیایی، بیولوژیک و تلفیقی) بر کیفیت علوفه دو رقم جو (فصیح و بهمن)”, jag, ج 6, ش 2, صص 364-372, اکتبر 2014.