تهامی زرندی س., رضوانی مقدم پ. و جهان م. (2016) “مقایسه تاثیرکودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و درصد اسانس گیاه دارویی ریحان ) (Ocimum basilicum L.”, بوم شناسی کشاورزی, 2(1), صص 63-74. doi: 10.22067/jag.v2i1.7603.