رضوی دربارس., لکزیانا., حلاج نیاا. و حق نیاغ. (2011) “تأثیر دی اکسیدکربن و نیتروژن بر تجزیه بقایای گندم (Triticum aestivum L.) و یونجه (Medicago sativa L.) در دو خاک آهکی و غیر آهکی”, بوم شناسی کشاورزی, 2(1), صص 19-26. doi: 10.22067/jag.v2i1.7593.