رضائی چیانها., رسولیی., جلیلیانج. و قدسیم. (2018) “ارزیابی عملکرد کمی و کیفی نخود (Cicer arietinum L.) و جو (Hordeum vulgare L.) در کشت مخلوط تحت تأثیر کودهای زیستی و شیمیایی در شرایط آبیاری تکمیلی”, بوم شناسی کشاورزی, 11(1), صص 69-85. doi: 10.22067/jag.v11i1.71201.