عسکری ع., اردکانی م., وزان س., پاک نژاد ف. و حسینی ی. (2019) “اثر همزیستی با گونه‌های میکوریزا و پرایمینگ بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه کنجد (Sesamum indicum L.) در سطوح تنش خشکی”, بوم شناسی کشاورزی, 10(4), صص 1229-1244. doi: 10.22067/jag.v10i4.63405.