سلیمانپور ل., نادری ر. ا., بیژن زاده ا. و امام ی. (2019) “مدیریت علف¬های هرز با استفاده از کشت مخلوط غلات- لگوم”, بوم شناسی کشاورزی, 10(4), صص 1121-1134. doi: 10.22067/jag.v10i4.61421.