بهشتی ع. و سید کابلی ا. (2016) “تأثیر مدیریت توزیع نیتروژن بر جذب و کارایی مصرف نور در ژنوتیپ¬های سورگوم علوفه¬ای Sorghum bicolor L. Moench))”, بوم شناسی کشاورزی, 9(3), صص 848-861. doi: 10.22067/jag.v9i3.56944.