اداوی ظ. و تدین م. (2016) “تأثیر تغییر اقلیم برتولید سیب¬زمینی (Solanum tuberosum L.) در منطقه فریدون¬شهر اصفهان I- رشد و نمو”, بوم شناسی کشاورزی, 9(4), صص 1117-1135. doi: 10.22067/jag.v9i4.53529.