محلوجی رادم., رضوانی مقدمپ., پارسام., اسدیق. و شاهنوشین. (2019) “تنوع زيستي حشرات در بوم¬نظام¬هاي زراعي ارگانيک و رايج گندم (Triticum aestivum L.) و سيب¬زميني (Solanum tuberosum L.) در منطقه فريمان”, بوم شناسی کشاورزی, 10(4), صص 1051-1066. doi: 10.22067/jag.v10i4.45973.