محمدپوروشواییر., قنبریا. و فاخریب. (2017) “اثر نظام¬های مختلف کوددهی (شیمیایی، زیستی و تلفیقی) بر غلظت عناصر، ویژگی¬های بیوشیمیایی و عملکرد چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.)”, بوم شناسی کشاورزی, 9(3), صص 652-674. doi: 10.22067/jag.v9i3.40529.