اردکانی م. (2014) “ارزیابی صفات کیفی گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) تحت‌ تأثیر کاربرد ازتوباکتر و همزیستی میکوریزایی”, بوم شناسی کشاورزی, 6(2), صص 324-338. doi: 10.22067/jag.v6i2.39372.